top of page

Gebruiksvoorwaarden

 

Ingangsdatum:  28/06/2022

 

1. VOORWERP:

De “JOOKS” applicatie (hierna: de “Applicatie”) biedt haar gebruikers (hierna: de “Gebruikers”) loop-, loop-, fiets-, rolstoel- en/of fysieke training oefeningen (hierna samen: de “Routes”) binnen bepaalde steden of bestemmingen over de hele wereld.

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden van de diensten die op de Applicatie worden aangeboden (hierna: de "Diensten") te definiëren en om de rechten en plichten van de partijen in zijn/haar context te definiëren.

Ze zijn op elk moment toegankelijk en afdrukbaar via een directe link onderaan de Applicatie.

Ze kunnen indien nodig worden aangevuld met gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde Diensten, die deze algemene voorwaarden aanvullen en, in geval van tegenstrijdigheid, prevaleren boven deze laatste.

 

2. Applicatie- en services-operator, contact

 

De Applicatie en de Diensten worden beheerd door MILE POSITIONING SOLUTIONS, vennootschap op basis van vereenvoudigde aandelen, geregistreerd bij de RCS van Lyon onder nr. 817 706 898, met maatschappelijke zetel te 13 Quai du commerce, 69009 Lyon, France (hierna: "MIJL").

MILE is bereikbaar op de volgende coördinaten:

 • Postadres: 13 Quai du commerce, 69009 Lyon, France

 • Telefoon: +33 970 440 893

 • E-mailadres: oprichters@mile.eu.com 

 

3. Toegang tot de applicatie en diensten

 

3.1 Rechtsbekwaamheid

De Applicatie en de Diensten zijn toegankelijk:

 • Elke persoon met volledige rechtsbevoegdheid om zich te verbinden onder deze algemene voorwaarden. Personen die niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikken, hebben alleen toegang tot de Applicatie en Diensten met instemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

 • Aan elke rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon die handelingsbevoegd is om in naam en voor rekening van de rechtspersoon contracten aan te gaan.

 

3.2. Site en services gereserveerd voor individuen

De Applicatie en de Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor individuen en zijn niet bedoeld voor professioneel gebruik, opgevat als elk gebruik dat direct of indirect verband houdt met een betaalde activiteit die op niet-incidentele basis wordt uitgeoefend in alle sectoren van de industrie en handel.

 

4. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 

4.1. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door Gebruikers die zich registreren op de Applicatie komt tot stand door het aanklikken van het vakje Ik accepteer bij de eerste keer inloggen op de Applicatie.

Met betrekking tot Gebruikers die niet zijn geregistreerd op de Applicatie, impliceert hun gebruik ervan en/of de Diensten hun aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zonder beperking of voorbehoud.

 

4.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan alleen volledig zijn. Elk lidmaatschap onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. De Gebruiker die niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag de Applicatie niet openen of de Diensten gebruiken.

 

5. Applicatieregistratie

 

5.1. Het gebruik van de Diensten vereist niet dat de Gebruiker zich registreert op de Applicatie. De Gebruiker kan zich op de Applicatie registreren door het voor zijn/haar doel voorziene formulier in te vullen. De gebruiker moet alle informatie verstrekken die als verplicht is gemarkeerd. Elke onvolledige registratie wordt niet gevalideerd.

Registratie opent automatisch een account op naam van de Gebruiker (hierna: het "Account"), waarmee hij toegang krijgt tot een persoonlijke ruimte (hierna: de "Persoonlijke Ruimte") waarmee de Gebruiker het gebruik van de Diensten in een vorm kan beheren en volgens de technische middelen die MILE het meest geschikt acht voor het verlenen van de genoemde Diensten.

De Gebruiker garandeert dat alle informatie op het registratieformulier correct, actueel en oprecht is en niet bedrieglijk is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar gegevens in de Persoonlijke Ruimte bij te werken in geval van wijzigingen, zodat deze steeds beantwoorden aan de hierboven vermelde criteria.

De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de informatie die is ingevoerd voor het aanmaken of bijwerken van het Account een identiteitsbewijs waard is. De informatie die door de Gebruiker wordt ingevoerd, verbindt hem of haar bij validatie.

 

5.2. De Gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn/haar Persoonlijke Ruimte na inloggen met de persoonlijke login en paswoord.

De Gebruiker stemt ermee in de Diensten persoonlijk te gebruiken en niet toe te staan dat derden deze in zijn/haar plaats of namens hem/haar gebruiken, tenzij hij/zij er de volledige verantwoordelijkheid voor draagt.

Hij is ook verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij elke toegang tot de Applicatie die ze gebruikt, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Gebruiker. Deze laatste moet onmiddellijk contact opnemen met MILE via de contactgegevens vermeld in het artikel "Applicatie en diensten operator, contact" hierin als hij/zij merkt dat zijn/haar Account is gebruikt zonder zijn/haar medeweten. hij/zij erkent aan MILE het recht om in een dergelijk geval alle passende maatregelen te nemen.

 

6. Beschrijving van diensten

 

De Gebruiker heeft toegang tot de volgende Diensten, in een vorm en volgens de functionaliteiten en technische middelen die MILE het meest geschikt acht.

 

6.1 Routes en oefeningen 

De Gebruiker profiteert van toegang tot de Routes die worden aangeboden op de Applicatie.

De Gebruiker heeft dus toegang tot de GPS-route van de route en tot geolokaliseerde informatie over de route die bekend was op het moment van downloaden (points of interest, beschrijvende inhoud op deze points of interest, oefeningen, enz.).

Om de Gebruiker te blijven begeleiden, lokaliseert de Applicatie de Gebruiker, zelfs wanneer het scherm van zijn/haar smartphone inactief is. 

De gebruiker kan zijn/haar opmerkingen en waarderingen over de routes delen via de sociale netwerken en kan de route die hij/zij heeft genomen direct in de applicatie evalueren. 

 

6.2. Andere diensten

MILE behoudt zich het recht voor om elke andere dienst aan te bieden die zij nuttig acht, in een vorm en in overeenstemming met de functionaliteiten en technische middelen die zij het meest geschikt acht voor het verlenen van genoemde diensten.

 

7. Kosten van de services 

 

Om toegang te krijgen tot functies en functionaliteiten die zijn gemarkeerd als Premium (“Golden Crown”), moeten gebruikers een abonnementsgeld betalen. Abonnementskosten, samen met alle bijbehorende belastingen, kunnen vooraf worden betaald op wekelijkse, maandelijkse, semester-, jaarlijkse of levenslange basis. 

MILE behoudt zich het recht voor om op elk moment de abonnementskosten te verhogen of nieuwe vergoedingen in te voeren met een redelijke voorafgaande kennisgeving.

7.1 Verlenging

De abonnementskosten worden automatisch aan het begin van de periode gefactureerd. Deze kosten worden automatisch verlengd totdat uw abonnement wordt opgezegd of beëindigd. Uw abonnementskosten zijn gelijk aan uw initiële kosten, tenzij u van tevoren op de hoogte wordt gesteld. 

7.2 Annulering of beëindiging

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen met behulp van het App Store- of Google Play Store-abonnementsproces in uw iOS- of Android-profiel. De opzegging van een abonnement gaat in aan het einde van uw huidige betalingscyclus. Wanneer uw abonnement afloopt, wordt uw account teruggezet naar een gratis abonnement. U kunt uw abonnement op elk moment verlengen zonder een nieuw account te openen, hoewel de abonnementskosten mogelijk zijn gestegen. U kunt uw account op elk moment verwijderen.

7.3 Gratis proefversies

Uw abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode. De gratis proefperiode voor elk abonnement duurt de periode die is opgegeven toen u zich aanmeldde. Gratis proefversies kunnen niet worden gecombineerd met bepaalde andere aanbiedingen, zoals gespecificeerd. Als u uw abonnement begint met een gratis proefperiode, zullen we uw Betaalmethode voor abonnementskosten in rekening brengen aan het einde van de gratis proefperiode van uw abonnement, tenzij u uw abonnement opzegt vóór het einde van de gratis proefperiode. Uw betalingsmethode wordt geautoriseerd voor maximaal ongeveer een maand service zodra u zich registreert voor een gratis proefperiode. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de autorisatie weer te geven; er worden echter geen kosten in rekening gebracht op de Betaalmethode, tenzij u annuleert vóór het einde van uw gratis proefperiode. U kunt uw abonnement op elk moment annuleren door naar uw accountinstellingen te gaan. 

7.4 Betaalmethoden

Abonnementen kunnen direct worden betaald via de App Store of Google Play Store. U kunt ook individuele routes kopen met uw Application Profile-punten. 

Als je via de App Store of Google Play Store hebt betaald, kun je je Betaalmethode wijzigen via het bijbehorende winkelaccount. Er worden geen restituties of tegoeden verstrekt door Mile, behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Als uw winkel vaststelt dat er frauduleuze kosten op uw account staan als gevolg van het gebruik van uw Betaalmethode bij de Diensten, wordt u rechtstreeks via de winkel terugbetaald. 8. Bewijsovereenkomst 

 

De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk:

(i) dat de gegevens verzameld op de MILE-toepassing en IT-apparatuur het bewijs vormen van de realiteit van de verrichtingen die in het kader van deze worden uitgevoerd,

(ii) dat zijn/haar gegevens de belangrijkste bewijsmethode vormen die tussen de partijen wordt aanvaard, met name voor de berekening van de aan MILE verschuldigde bedragen. De Gebruiker heeft toegang tot zijn/haar gegevens in zijn/haar Persoonlijke Ruimte.

 

9. Verplichtingen van de gebruiker

 

Onverminderd de overige verplichtingen hierin voorzien, verbindt de Gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te komen.

 

9.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij zijn/haar gebruik van de Diensten de geldende wetten en reglementen na te leven, in het bijzonder de Wegenverkeerswet, en geen inbreuk te maken op de rechten van derden of de openbare orde.

Hij is als enige verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van alle formaliteiten, met name administratieve, fiscale en/of sociale en alle betaling van bijdragen, belastingen of heffingen van welke aard dan ook die op hem rusten, indien van toepassing in verband met zijn/haar gebruik van de Diensten . MILE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor zijn/haar.

 

9.2. De Gebruiker erkent de Toepassing te hebben gelezen van de kenmerken en beperkingen, inclusief technische, van alle Diensten. hij/zij is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van de Diensten.

 

9.3.  De gebruiker verbindt zich er ook toe om:

 • gebruik de applicatie met de nodige voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid wanneer hij/zij een Route volgt. Het wordt aanbevolen om altijd te reizen op trottoirs of gebieden die toegankelijk zijn voor voetgangers en niet op straten of wegen die worden ingenomen door gemotoriseerde voertuigen, zelfs als de Applicatie aangeeft een dergelijke route te nemen;

 • zichzelf of anderen niet in gevaar te brengen en zich bewust te zijn van

 • verschillende risico's in verband met voetgangersverkeer in stedelijke gebieden;

 • zorg voor voldoende fysieke capaciteit om de Route en de oefeningen te voltooien;

 • gebruik de Applicatie niet om u te begeleiden in een voertuig, al dan niet gemotoriseerd. De applicatie mag alleen worden gebruikt als hulpmiddel bij de oriëntatie van voetgangers;

 • geen professioneel of commercieel gebruik te maken van de Applicatie en/of de inhoud ervan;

 • geen valse gegevens te verstrekken bij de registratie;

 • MILE POSITIONING SOLUTIONS op de hoogte stellen van elke fout waarvan zij kennis krijgt, evenals van alle opmerkingen met betrekking tot de Routes, met het oog op het bijwerken van de Routes en/of het verbeteren van de Applicatie.

 

9.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe strikt persoonlijk gebruik te maken van de Diensten. hij/zij onthoudt zich er daarom van om zijn/haar rechten of verplichtingen hieronder geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, toe te staan of over te dragen aan wie dan ook, op welke manier dan ook.

De Gebruiker erkent dat in het bijzonder als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen buiten MILE (met name verkeersongevallen, wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, schade, enz.), de informatie en gegevens in de Applicatie onnauwkeurig of verouderd kunnen blijken te zijn en dat de toegankelijkheidsvoorwaarden van de routes en oefeningen kunnen als gevolg van genoemde gebeurtenissen veranderen. MILE garandeert in geen geval de bescherming van de Gebruiker tegen alle gevaren die verband houden met de stedelijke omgeving. MILE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeval op de voorgestelde Routes.

 

9.5. De informatie met betrekking tot de resterende tijd op de Route en de snelheid van de race kan niet nauwkeurig worden berekend, aangezien dit noodzakelijkerwijs afhankelijk is van het gedrag van de Gebruiker. Gezien deze beperkingen erkent de Gebruiker dat de gegevens en informatie die door MILE in het kader van de Applicatie worden verstrekt uitsluitend ter informatie zijn en aanvaardt hij dat de verantwoordelijkheid voor MILE niet kan worden genomen vanwege de onnauwkeurigheid of de 'onnauwkeurigheid van bepaalde gegevens of informatie.

 

9.6. De applicatie is een hulpmiddel om te helpen bij oriëntatie en oefeningen, maar kan op geen enkele manier het oordeel vervangen van de gebruiker die, afhankelijk van de werkelijke context, zelf de mogelijkheid moet beoordelen om de aanbevelingen, de route of oefeningen voorgesteld door de applicatie en / of de aanbevolen uitrusting. MILE heeft geen controle over het gedrag van de Gebruiker en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn/haar feit.

 

9.7. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de aan het GPS-systeem gekoppelde limieten. Verzendingen en ontvangsten kunnen worden beperkt door:

 • De werking van satellietsystemen en grondstations;

 • Bediening van de smartphone van de Gebruiker;

 • Weer- en atmosferische omstandigheden, omgevings- en magnetische interferentie;

 • De kwaliteit van de smartphone en/of zijn GPS-functionaliteit.

De Gebruiker erkent dat het GPS-signaal tot op 10 (tien) meter nauwkeurig is en dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om de gevolgen en mogelijke risico's van zijn/haar technische beperking in te schatten.

 

9.8. De Gebruiker stemt ermee in MILE alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten. Meer in het algemeen stemt de Gebruiker ermee in om actief samen te werken met MILE met het oog op de goede uitvoering van deze voorwaarden.

 

9.9. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle soorten inhoud (redactionele, grafische, audio-, audiovisuele of andere, inclusief de naam die de Gebruiker heeft gekozen om deze op de Applicatie te identificeren) die hij/zij distribueert als onderdeel van de Diensten (hierna te noemen "Inhoud").

Het garandeert MILE dat het over alle rechten en autorisaties beschikt die nodig zijn voor de verspreiding van zijn/haar Inhoud.

Hij verbindt zich ertoe dat de inhoud wettig is, de openbare orde, de goede zeden of de rechten van derden niet schaadt, geen enkele wettelijke of regelgevende bepaling schendt en meer in het algemeen de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van MILE op geen enkele manier in gevaar brengt.

De Gebruiker onthoudt zich dus van het verspreiden, in het bijzonder en zonder dat zijn lijst limitatief is:

Inhoud die pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend of ongeschikt is voor een familiepubliek, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, racistisch, xenofoob of revisionistisch, nagemaakte inhoud, inhoud die het imago van een derde schendt, onwaarachtig, bedrieglijk of illegale inhoud voorstelt of promoot , frauduleuze of bedrieglijke activiteiten, Inhoud die schadelijk is voor computersystemen van derden (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz.), en meer in het algemeen Inhoud die op enigerlei wijze inbreuk kan maken op de rechten van derden of nadelig kan zijn voor vorm dan ook.

 

9.10. De Gebruiker erkent dat de Diensten hem een aanvullende, niet-alternatieve oplossing bieden voor het hardlopen, wandelen of lichaamsbeweging, en dat zijn/haar oplossing niet in de plaats kan komen van de andere middelen die de Gebruiker anders zou kunnen hebben om hetzelfde doel te bereiken.

 

9.11. De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de uitvoering van de Diensten vereist dat hij/zij verbonden is met het internet en dat de kwaliteit van de Diensten rechtstreeks afhangt van zijn/haar verbinding, waarvoor hij/zij als enige verantwoordelijk is.

9.12. JOOKS behoudt zich het recht voor om alle tegoeden, couponreserveringen te annuleren of de toegang tot deze service te verbieden voor gebruikers die zich niet aan de volgende regels houden:

 • Geen gebruik van diensten, tools of middelen om iemands GPS-positie te simuleren.

 • JOOKS mag niet worden gestart op een telefoon die is "geroot", "jailbroken" of een onofficiële kernel van de fabrikant heeft.

 • JOOKS mag niet worden uitgevoerd op een ander apparaat dan een fysiek apparaat (emulators en dergelijke zijn verboden).

 • JOOKS mag niet worden geïnstalleerd via andere middelen dan de officiële Apple Store of Google Play Store.

 • Gebruik van diensten of hulpmiddelen die fysieke stappen simuleren.

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend in geval van een mogelijke fout van JOOKS.

 

10. Gebruikersgarantie 

 

De Gebruiker vrijwaart MILE tegen alle klachten, vorderingen, acties en/of vorderingen die MILE zou kunnen lijden als gevolg van de schending door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen of garanties onder deze algemene voorwaarden.

Hij verbindt zich ertoe MILE schadeloos te stellen voor alle schade die zij zou lijden en haar alle kosten, lasten en/of veroordelingen te betalen die zij als gevolg daarvan zou moeten dragen. 

 

11. Verboden gedrag 

 

11.1.  Het is ten strengste verboden om de Services voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • de uitoefening van illegale, frauduleuze activiteiten of activiteiten die inbreuk maken op de rechten of de veiligheid van,

 • schending van de openbare orde of schending van toepasselijke wet- en regelgeving,

 • binnendringen in een computersysteem of enige activiteit die het geheel of een deel van een computersysteem kan schaden, controleren, verstoren of onderscheppen, de integriteit of veiligheid ervan schenden,

 • het verzenden van ongevraagde e-mails en/of prospectie of commerciële werving,

 • manipulaties die bedoeld zijn om de verwijzing naar een site van derden te verbeteren,

 • het gebruik van de Applicatie om informatie te verspreiden of om links om te leiden naar een site van een derde partij,

 • hulp of aansporing, in welke vorm en op welke manier dan ook, tot een of meer van de hierboven beschreven handelingen en activiteiten,

 • en meer in het algemeen elke praktijk waarbij de Services worden omgeleid voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn ontworpen.

 

11.2. Het is ten strengste verboden voor gebruikers om te kopiëren en/of om te leiden voor hun doeleinden of die van het concept, de technologieën, alle of een deel van de gegevens of enig ander element van de MILE-applicatie.

 

11.3.  Het volgende is ook ten strengste verboden:

(i) elk gedrag dat de continuïteit van de Services kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in MILE-systemen, (iii) elke verduistering van systeembronnen van de applicatie, (iv) alle acties die waarschijnlijk leiden tot een onevenredige belasting vormen voor de infrastructuur van laatstgenoemde, (v) alle aanvallen op beveiligings- en authenticatiemaatregelen, (vi) alle handelingen die financiële, commerciële of morele inbreuken kunnen maken op MILE of de gebruikers van zijn Applicatie, en ten slotte meer in het algemeen (vii) elke schending van deze algemene voorwaarden.

 

11.4. Het is ten strengste verboden om de toegang tot de Diensten of de Applicatie, evenals tot de informatie die daar wordt gehost en/of gedeeld, te gelde te maken, te verkopen of geheel of gedeeltelijk te verlenen.

 

12. Sancties voor overtredingen 

 

In geval van schending van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of meer in het algemeen, van een schending van de geldende wetten en reglementen door een Gebruiker, behoudt MILE zich het recht voor om alle gepaste maatregelen te nemen en in het bijzonder om:

(i) de toegang tot de Gebruikersdiensten opschorten of verwijderen, auteur van de inbreuk of overtreding, of eraan deelgenomen hebben,

(ii) alle inhoud die op de Applicatie is geplaatst, verwijderen,

(iii) op de Applicatie alle informatieve berichten publiceren die MILE nuttig acht,

(iv) elke relevante autoriteit op de hoogte stellen,

(v) juridische stappen te ondernemen.

 

13. MILE's verantwoordelijkheid en garantie

 

13.1. MILE verbindt zich ertoe de Diensten zorgvuldig en volgens de regels van de kunst te leveren, met dien verstande dat het een middelenverbintenis op haar weegt, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis die de Gebruikers erkennen en uitdrukkelijk aanvaarden.

 

13.2.  MILE is niet op de hoogte van de inhoud die door gebruikers is geplaatst als onderdeel van de services, waarop het geen enkele moderatie, selectie, verificatie of controle uitvoert en waarin het alleen optreedt als hosting aanbieder.

Bijgevolg kan MILE niet verantwoordelijk worden gehouden voor de Inhoud, waarvan de auteurs zijn, elke mogelijke klacht moet eerst worden gericht aan de auteur van de Inhoud in kwestie.

Inhoud die schadelijk is voor een persoon kan aan MILE worden gemeld op de manier voorzien in artikel 6 I 5 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, MILE behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die worden beschreven in de artikel "Sancties voor overtredingen".

 

13.3.  MILE wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van mogelijk verlies van de informatie die toegankelijk is in de persoonlijke ruimte van de gebruiker, deze laatste moet een kopie bewaren en kan geen aanspraak maken op enige vergoeding in zijn/haar opzicht .

 

13.4. MILE verbindt zich ertoe om regelmatig controles uit te voeren om de werking en toegankelijkheid van de Applicatie te verifiëren. Als zodanig behoudt MILE zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie tijdelijk te onderbreken om onderhoudsredenen. MILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheden van toegang tot de Applicatie die het gevolg zijn van externe omstandigheden, overmacht of die te wijten zijn aan storingen in de telecommunicatienetwerken.

 

13.5.  MILE garandeert niet aan Gebruikers (i) dat de Diensten, onderhevig aan constant onderzoek om de prestaties en vooruitgang in het bijzonder te verbeteren, volledig vrij zullen zijn van fouten, ondeugden of defecten, (ii) dat de Diensten , omdat het standaard is en niet wordt aangeboden met de enige bedoeling van een bepaalde gebruiker volgens zijn/haar persoonlijke beperkingen, zal specifiek voldoen aan zijn/haar behoeften en verwachtingen.

 

13.6. In ieder geval is de aansprakelijkheid die MILE kan oplopen met betrekking tot heden uitdrukkelijk beperkt tot alleen bewezen directe schade die door de Gebruiker wordt geleden.

 

14. Intellectuele eigendom

 

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en alle soorten inhoud (teksten, afbeeldingen, beelden, muziek, logo's, merken, database, enz.) die door MILE binnen de Applicatie worden beheerd, zijn beschermd door alle intellectuele eigendomsrechten of rechten van producenten databases die van kracht zijn. Alle demontage, decompilatie, decodering, extractie, hergebruik, kopieën en meer in het algemeen alle handelingen van reproductie, weergave, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van MILE zijn strikt verboden en kunnen onderworpen zijn aan tot juridische procedures. 

 

15. Persoonsgegevens

 

MILE heeft een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar onderaan deze pagina, en waarvan de Gebruiker uitdrukkelijk wordt uitgenodigd kennis te nemen.

 

16. Vertrouwelijkheid

 

Elke partij verbindt zich ertoe de documenten, elementen, gegevens en informatie van de andere partij tot wie ze zijn gericht strikt vertrouwelijk te houden, hetgeen door de andere partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk zal worden aangemerkt. Met betrekking tot MILE komen partijen reeds uitdrukkelijk overeen dat zijn/haar geheimhoudingsplicht betrekking heeft op de persoonsgegevens die MILE voor de Gebruiker zal moeten verwerken in het kader van de Diensten. Al zijn/haar informatie wordt hieronder "Vertrouwelijke informatie" genoemd.

De partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, verbindt zich ertoe deze gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het einde van de uitvoering van de betreffende Diensten niet openbaar te maken zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij. Het kan ze alleen doorgeven aan werknemers, medewerkers, stagiairs of adviseurs als ze gebonden zijn aan dezelfde geheimhoudingsplicht als hierin bepaald.

Zijn/haar verplichting strekt zich niet uit tot documenten, elementen, gegevens en informatie:

(i) waarvan de ontvangende partij al op de hoogte was;

(ii) die al openbaar waren op het moment van hun mededeling of die dat zouden worden zonder schending van deze algemene voorwaarden;

(iii) die rechtmatig van iemand zijn ontvangen;

(iv) waarvan de mededeling door de gerechtelijke autoriteiten zou worden verlangd, in toepassing van wet- en regelgeving of met het oog op de vaststelling van de rechten van een partij op grond van deze algemene voorwaarden.

 

17. Publiciteit 

 

MILE behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de Applicatie en in alle communicatie aan Gebruikers reclame- of promotionele berichten in te voegen in een vorm en onder voorwaarden die uitsluitend door MILE worden beoordeeld.

 

18. Links en sites van derden

 

MILE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties die worden beheerd door derden (inclusief zijn potentiële partners) waartoe de Gebruiker toegang zou krijgen via de Applicatie.

MILE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites en mobiele applicaties, die eraan herinnerd worden dat ze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

MILE is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en een adverteerder, professional of handelaar (inclusief eventuele partners) waarnaar de Gebruiker wordt doorverwezen via de Applicatie en kan op geen enkele manier partij zijn bij een mogelijke rechtszaak met deze, ers betreffende in in het bijzonder de levering van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en eventuele andere verplichtingen waaraan deze gehouden zijn.

 

19. Commerciële referenties 

 

De Gebruiker machtigt MILE uitdrukkelijk om het te citeren en, in voorkomend geval, de reproductie van zijn merk of logo te gebruiken als commerciële referentie, in het bijzonder bij demonstraties of evenementen, in zijn commerciële documenten en op zijn website, in welke vorm dan ook.

 

20. Duur van de Diensten, uitschrijving

 

De Diensten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor de Diensten via de optie in zijn Gebruikersprofiel van de Applicatie, of door een verzoek daartoe naar MILE te sturen per e-mail, op de contactgegevens vermeld in het artikel "Operator van de Applicatie en Diensten, contact".

De uitschrijving is effectief binnen 48 werkuren vanaf zijn/haar verzoek. Het resulteert in de automatische verwijdering van het gebruikersaccount.

 

21. Wijzigingen 

 

MILE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De Gebruiker zal met alle nuttige middelen op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen.

De Gebruiker die de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaardt, dient zich uit te schrijven van de Diensten op de wijze voorzien in het artikel "Duur van de Diensten, uitschrijving".

Elke Gebruiker die na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maakt van de Diensten, wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 

22. Taal 

 

In geval van een vertaling van deze algemene voorwaarden in één of meerdere talen, is de taal van de interpretatie de Franse taal in geval van tegenstrijdigheid of betwisting over de betekenis van een term of een bepaling.

 

23. Bemiddeling 

 

De Gebruiker heeft het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke oplossing van elk geschil met betrekking tot de uitvoering van deze geschenken die hem zou verzetten tegen MILE, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L611-1 en volgende en R152-1 en volgende. Van de Consumentenwet.

Hij kan voor zijn/haar doel terecht bij de volgende consumentenbemiddelaar:

Bemiddeling en bevriend schikkingscentrum voor gerechtsdeurwaarders (Medicys)

 

In het geval van een eventueel ingediende klacht van een Europese consument, die geen minnelijke schikking heeft gevonden met de MILE-klantenservice, kan deze consument gebruik maken van het Europese platform voor de beslechting van consumentenrechtelijke geschillen dat toegankelijk is op het volgende url-adres:

http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? evenement = main.home.show & lng = FR

 

24. Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen partijen overeen dat de rechtbanken van Parijs exclusief bevoegd zijn om te oordelen, tenzij er dwingende dwingende procesregels zijn.

 

Personal data
CGU
bottom of page